ความเห็นประกอบคำขอรับค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายของหัวหน้างาน

-ข้อมูลส่วนตัวทนายความประกอบด้วย ประกอบด้วย ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย โทรศัพท์ ที่อยู่ ได้รับอนุญาตให้ว่าความ เป็นทนายความมาแล้ว(ปี) หมายเลขบัญชี - ข้อมูลเกี่ยวกับคดี ประกอบด้วย วันที่ปฏิบัติหน้าที่/ประเภทความผิด/รายละเอียดข้อหา/จังหวัดที่ทนายปฏิบัติหน้าที่/ภูมิภาค/กองบังคับการตำรวจนครบาล/เขตอำนาจศาลจังหวัด/พื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ/ชื่อพนักงานสอบสวน -ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหา ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล/เพศ/อายุขณะกระทำความผิด/อายุในปัจจุบัน/สัญชาติ - การให้ความคิดเห็น ประกอบด้วย ความเห็น/ประเภทความผิด/จำนวนเงินที่จ่ายค่าปฏิบัติงาน/งบประมาณ(เบิกค้างข้ามปี/งบปัจจุบัน)/หมายเหตุ -ความเห็นของนิติกร -ความเห็นของหน้างาน

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ drlp@rlpd.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ระบบสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
เอกสาร
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 15 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 ตุลาคม 2564