สถิติการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

"สถิติการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประกอบด้วย - สถิติการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ จำแนกตามรายปี/รายเดือน/รายวัน แยกเป็นจำนวนเรื่อง/ราย - สถิติการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์สูงสุด 10 อันดับแรก (รายจังหวัด)/รายประเภทเรื่องหลัก/เรื่องรอง - สถิติการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์จำแนกตาม พื้นที่ (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/ภูมิภาค/จังหวัดชายแดนภาคใต้/สถานที่เกิดเหตุ) - สถิติการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์จำแนกตาม เพศ/ระดับการศึกษา/ศาสนา/ช่วงอายุ/ความพิการ - สถิติการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์จำแนกตามเรื่องหลัก/เรื่องรอง"

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ drlp@rlpd.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ระบบสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • CSV
 • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   สถิติทางการ
   สร้างในระบบเมื่อ 7 พฤษภาคม 2564
   ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 กรกฎาคม 2564