ทะเบียนการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์

"ข้อมูลผู้ถูกละเมิด/ผู้เสียหาย/จำเลย ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คำนำหน้านาม/ชื่อ-สกุล/ประเภทบัตร/หมายเลขบัตร/วันเดือนปีเกิด/อายุ/เพศ/สถานภาพ/ข้อปรึกษา/ช่องทางร้องเรียน/ร้องเรียนต่อ/ยื่น ณ/เรื่องหลัก/เรื่องรอง ส่วนที่ 2 สัญชาติ/ศาสนา/โทรศัพท์/อีเมล์/การศึกษา/อาชีพ/ประเภทผู้พิการ/ที่อยู่/จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/รหัสไปรษณีย์/กลุ่มคณะ/ข้อเท็จจริง/ความประสงค์ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ คำนำหน้า/ชื่อ-สกุล/ประเภทบัตร/หมายเลขบัตร/ความสัมพันธ์/โทรศัพท์/อีเมล์/ที่อยู่/จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/รหัสไปรษณีย์"

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ drlp@rlpd.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ระบบสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 14 มิถุนายน 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 กรกฎาคม 2564