ชุดข้อมูลการวิเคราะห์การให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

"สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประกอบด้วย - สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจำแนกตามรายปี/รายเดือน/รายวัน แยกเป็นจำนวนเรื่อง/ราย - สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมายสูงสุด 10 อันดับแรก (รายจังหวัด)/รายประเภทเรื่องหลัก/เรื่องรอง - สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจำแนกตาม พื้นที่ (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/ภูมิภาค/จังหวัดชายแดนภาคใต้/สถานที่เกิดเหตุ) - สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจำแนกตาม เพศ/ระดับการศึกษา/ศาสนา/ช่วงอายุ/ความพิการ - สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจำแนกตามเรื่องหลัก/เรื่องรอง"

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
สารสนเทศ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ drlp@rlpd.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา https://datastudio.google.com/reporting/0f3db584-8301-414a-bc96-3ba8efca9c98
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 27 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 สิงหาคม 2564