พบ 27 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานคุ้มครองพยาน

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลผู้ยื่นคำขอคุ้มครองพยาน 19 recent views

  ข้อมูลผู้ยื่นคำขอแทนพยาน ประกอบไปด้วย ได้แก่ ชื่อ-สกุล/ความเกี่ยวข้องกับพยาน
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลผลการตรวจสอบพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย 17 recent views

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางคดี พฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย ส่วนที่ 2 ข้อมูลประวัติ อาชีพการงาน (ในส่วนเฉพาะ ผู้ต้องหา/จำเลย) อิทธิพลของผู้ต้องหา/จำเลย หลักฐานการข่มขู่คุกคาม ส่วนที่ 3...
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลการสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 18 recent views

  ความเห็นของเจ้าของสำนวนในการขออนุมัติ/ไม่อนุมัติ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลความเห็นของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 19 recent views

  ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ประกอบด้วย 1. ความเห็นให้คุ้มครองความปลอดภัย /งบประมาณที่ต้องใช้ วิธีการคุ้มครอง รวมถึงสถานที่คุ้มครองความปลอดภัย 2....
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลผลการพิจารณาการขอคุ้มครองพยาน 9 recent views

  คำสั่งของผู้มีอำนาจ ประกอบด้วย 1. คำสั่งให้คุ้มครองความปลอดภัย งบประมาณที่ต้องใช้ (เฉพาะสถิติ) วิธีการคุ้มครอง รวมถึงสถานที่คุ้มครองความปลอดภัย 2....
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • แจ้งผลการพิจารณา 13 recent views

  1 แจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำร้องขอใช้มาตรการทั่วไป ในการคุ้มครองพยาน ได้รับการอนุมัติ (เฉพาะสถิติ) 2 แจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำร้องขอใช้มาตรการทั่วไป ในการคุ้มครองพยาน...
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลผลการพิจารณาการอุทธรณ์ 18 recent views

  1 ศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์ของพยาน 2 ศาลมีคำสั่งให้คุ้มครองพยาน (เฉพาะสถิติ)
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลการปฏิบัติภารกิจคุ้มครองพยาน 12 recent views

  หน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองพยาน งบประมาณในการคุ้มครองพยาน ระยะเวลาในการคุ้มครองพยาน มาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัย 5 ข้อมูลการประเมินพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย...
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • รายงานสรุปผลการคุ้มครองพยาน 19 recent views

  ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการคุ้มครองความปลอดภัย (เฉพาะสถิติ / ผลการพิจารณาคดี / งบประมาณที่ใช้ / การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ กับพยาน (ส่วนนี้เป็นการ Tracking พยานเพิ่มเติม...
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลบุคคลสามารถติดต่อได้ 14 recent views

  ข้อมูลบุคคลสามารถติดต่อได้ ได้แก่ ชื่อ-สกุล/ที่อยู่/สถานที่ทำงานและโทรศัพท์
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติตัวในระหว่างการคุ้มครองพยาน 24 recent views

  ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการ/การปฏิบัติตนของพยานในระหว่างการคุ้มครองพยาน ตามมาตรการพิเศษ
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลผลการตรวจสอบพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย 24 recent views

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางคดี พฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย ส่วนที่ 2 ข้อมูลประวัติ อาชีพการงาน (ในส่วนเฉพาะ ผู้ต้องหา/จำเลย) อิทธิพลของผู้ต้องหา/จำเลย หลักฐานการข่มขู่คุกคาม ส่วนที่ 3...
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลการสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 23 recent views

  ความเห็นของเจ้าของสำนวนในการขออนุมัติ/ไม่อนุมัติ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • แจ้งผลการพิจารณา 21 recent views

  1 แจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำร้องขอใช้มาตรการทั่วไป ในการคุ้มครองพยาน ได้รับการอนุมัติ (เฉพาะสถิติ) 2 แจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำร้องขอใช้มาตรการทั่วไป ในการคุ้มครองพยาน...
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลผลการพิจารณาการอุทธรณ์ 21 recent views

  1 ศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์ของพยาน 2 ศาลมีคำสั่งให้คุ้มครองพยาน
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลบุคคลสามารถติดต่อได้ 26 recent views

  ข้อมูลบุคคลสามารถติดต่อได้ ได้แก่ ชื่อ-สกุล/ที่อยู่/สถานที่ทำงานและโทรศัพท์
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย สคพ.1 26 recent views

  ข้อมูลทางคดี พฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย การข่มขู่คุกคามพยานหรือบุคคลใกล้ชิด
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลผู้ยื่นคำขอคุ้มครองพยาน 16 recent views

  ข้อมูลผู้ยื่นคำขอแทนพยาน ประกอบไปด้วย ได้แก่ ชื่อ-สกุล/ความเกี่ยวข้องกับพยาน
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลพยานที่ร้องขอคุ้มครองพยาน 16 recent views

  ข้อมูลของพยานประกอบไปด้วย ได้แก่ ชื่อ-สกุล/อาชีพ อาชีพ...
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย สคพ.1 10 recent views

  ข้อมูลทางคดี พฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย การข่มขู่คุกคามพยานหรือบุคคลใกล้ชิด
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • รายละเอียดการเป็นพยาน 19 recent views

  เหตุแห่งการร้องขอคุ้มครองความปลอดดภัยจากการที่ได้ไปหรือจะไปเป็นพยานในชั้นสืบสวน/สอบสวน/อัยการ/ศาล
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลผลการพิจารณาการขอคุ้มครองพยาน 17 recent views

  คำสั่งของผู้มีอำนาจ ประกอบด้วย 1. คำสั่งให้คุ้มครองความปลอดภัย งบประมาณที่ต้องใช้ (เฉพาะสถิติ) วิธีการคุ้มครอง รวมถึงสถานที่คุ้มครองความปลอดภัย 2....
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลการปฏิบัติภารกิจคุ้มครองพยาน 15 recent views

  หน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองพยาน งบประมาณในการคุ้มครองพยาน ระยะเวลาในการคุ้มครองพยาน มาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัย 5 ข้อมูลการประเมินพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย...
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • รายงานสรุปผลการคุ้มครองพยาน 23 recent views

  ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการคุ้มครองความปลอดภัย / ผลการพิจารณาคดี / งบประมาณที่ใช้ / การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆกับพยาน (ส่วนนี้เป็นการ Tracking พยานเพิ่มเติม ตามมาตรฐานสากล 4...
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • รายละเอียดการเป็นพยาน 20 recent views

  เหตุแห่งการร้องขอคุ้มครองความปลอดดภัยจากการที่ได้ไปหรือจะไปเป็นพยานในชั้นสืบสวน/สอบสวน/อัยการ/ศาล
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติตัวในระหว่างการคุ้มครองพยาน 15 recent views

  ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการ/การปฏิบัติตนของพยานในระหว่างการคุ้มครองพยาน ตามมาตรการทั่วไป
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลพยานที่ร้องขอคุ้มครองพยาน 26 recent views

  ข้อมูลของพยานประกอบไปด้วย ได้แก่ ชื่อ-สกุล/อาชีพ...
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).