พบ 61 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน

กรองผลลัพธ์
 • การส่งคำขอเด็ก 25 recent views

  การส่งคำขอเด็ก ประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน/ฐานความผิด/สถานีตำรวจ/ชื่อพนักงานสอบสวน
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • การสมัครสมาชิกของที่ปรึกษา 18 recent views

  การสมัครสมาชิกของที่ปรึกษา ประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน/คำนำหน้านาม/ชื่อ-สกุล/อีเมล/เลขที่ทนาย/เลขที่ที่ปรึกษา/เบอร์โทรศัพท์/ที่อยู่/ชื่อธนาคาร/เลขบัญชีธนาคาร
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ผลการพิจารณาคำขอรับค่าป่วยการของที่ปรึกษากฎหมายในระบบ 19 recent views

  ข้อมูลประกอบการพิจารณาจากกระบวนการทำงานย่อยที่ 52-53 -วันที่พิจารณา/ความเห็นของผู้มีอำนาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติ/เลขที่การโอนเงิน/เลขตั้งเบิก/จำนวนเงิน
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ผลการพิจารณาคำขอรับค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมาย 16 recent views

  ข้อมูลประกอบการพิจารณาจากกระบวนการทำงานย่อยที่ 52-53 -วันที่พิจารณา/ความเห็นของผู้มีอำนาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติ/เลขที่การโอนเงิน/เลขตั้งเบิก/จำนวนเงิน
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ความเห็นประกอบคำขอรับค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายของหัวหน้างาน 11 recent views

  -ข้อมูลส่วนตัวทนายความประกอบด้วย ประกอบด้วย ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย โทรศัพท์ ที่อยู่ ได้รับอนุญาตให้ว่าความ เป็นทนายความมาแล้ว(ปี) หมายเลขบัญชี -...
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ความเห็นประกอบคำขอรับค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายของนิติกร 13 recent views

  -ข้อมูลส่วนตัวที่ปรึกษากฎหมายประกอบด้วย ประกอบด้วย ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย โทรศัพท์ ที่อยู่ ได้รับอนุญาตให้ว่าความ เป็นทนายความมาแล้ว(ปี)...
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหา 10 recent views

  ประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน/คำนำหน้า/ชื่อผู้ต้องหา/นามสกุล/อายุของผู้ต้องหาขณะกระทำความผิด/อายุในปัจจุบัน/สัญชาติ
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมุลเกี่ยวกับคดี 24 recent views

  ข้อมูลเกี่ยวกับคดี ประกอบด้วย...
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ทะเบียนผู้ยื่นคำขอรับค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมาย 13 recent views

  ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย โทรศัพท์ ที่อยู่ บัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชี
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • การปฏิบัติหน้าที่ของทีปรึกษากฎหมาย 19 recent views

  ประกอบด้วย จังหวัดที่ที่ปรึกษากฎหมายปฏิบัติหน้าที่/วันที่ปฏิบัติหน้าที่/รหัสประจำตัวประชาชนของที่ปรึกษากฎหมาย
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ 12 recent views

  ประกอบด้วย จังหวัดที่ทนายปฏิบัติหน้าที่/วันที่ปฏิบัติหน้าที่/รหัสประจำตัวประชาชนของทนายความ
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ทะเบียนผู้ยื่นคำขอรับค่าตอบแทนทนายความ 16 recent views

  ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย โทรศัพท์ ที่อยู่ บัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชี
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมุลเกี่ยวกับคดี 13 recent views

  ข้อมูลเกี่ยวกับคดี ประกอบด้วย...
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหา 12 recent views

  ประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน/คำนำหน้า/ชื่อผู้ต้องหา/นามสกุล/อายุของผู้ต้องหาขณะกระทำความผิด/อายุในปัจจุบัน/สัญชาติ
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ความเห็นประกอบคำขอรับค่าตอบแทนทนายความของนิติกร 18 recent views

  -ข้อมูลส่วนตัวทนายความประกอบด้วย ประกอบด้วย ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย โทรศัพท์ ที่อยู่ ได้รับอนุญาตให้ว่าความ เป็นทนายความมาแล้ว(ปี) หมายเลขบัญชี -...
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ความเห็นประกอบคำขอรับค่าตอบแทนทนายความของหัวหน้างาน 18 recent views

  -ข้อมูลส่วนตัวทนายความประกอบด้วย ประกอบด้วย ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนที่ปรึกษากฎหมาย โทรศัพท์ ที่อยู่ ได้รับอนุญาตให้ว่าความ เป็นทนายความมาแล้ว(ปี) หมายเลขบัญชี -...
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ผลการพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนทนายความ 11 recent views

  ข้อมูลประกอบการพิจารณาจากกระบวนการทำงานย่อยที่ 42-43 -วันที่พิจารณา/ความเห็นของผู้มีอำนาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติ/เลขที่การโอนเงิน/เลขตั้งเบิก/จำนวนเงิน
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ผลการพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนทนายความในระบบ 15 recent views

  ข้อมูลประกอบการพิจารณาจากกระบวนการทำงานย่อยที่ 42-43 -วันที่พิจารณา/ความเห็นของผู้มีอำนาจอนุมัติหรือไม่อนุมัติ/เลขที่การโอนเงิน/เลขตั้งเบิก/จำนวนเงิน
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลการแจ้งผลอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนทนายความ 17 recent views

  ข้อมูลการแจ้งผล ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ทนายความ/วันที่ปฏิบัติหน้าที่/ข้อมูลคดี/วันที่โอนเงิน/เลขที่บัญชี
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • การสมัครสมาชิกของทนาย 15 recent views

  การสมัครสมาชิกของทนาย ประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน/คำนำหน้านาม/ชื่อ-สกุล/อีเมล/เลขที่ทนาย/เลขที่ที่ปรึกษา/เบอร์โทรศัพท์/ที่อยู่/ชื่อธนาคาร/เลขบัญชีธนาคาร
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • การส่งคำขอผู้ใหญ่ 16 recent views

  การส่งตำขอผู้ใหญ่ ประกอบด้วย เลขประจำตัวประชาชน/ฐานความผิด/สถานีตำรวจ/ชื่อพนักงานสอบสวน
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลการรับรองการปฏิบัติหน้าที่ 18 recent views

  ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล (พนักงานสอบสวน)/ตำแหน่ง/สถานีตำรวจ/เขต/อำเภอ/ชื่อผู้ต้องหา/กระทำความผิดอาญาในข้อหา/ชื่อ-สกุล(ที่ปรึกษากฎหมาย)
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลการรับรองตนของที่ปรึกษากฎหมาย 21 recent views

  ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล/เลขหมายใบอนุญาต/หมายเลขโทรศัพท์/วิธีการที่ติดต่อได้สะดวก/ที่ตั้งสำนักงาน
  กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลผู้ยื่นคำขอคุ้มครองพยาน 19 recent views

  ข้อมูลผู้ยื่นคำขอแทนพยาน ประกอบไปด้วย ได้แก่ ชื่อ-สกุล/ความเกี่ยวข้องกับพยาน
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลผลการตรวจสอบพฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย 17 recent views

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางคดี พฤติการณ์ความไม่ปลอดภัย ส่วนที่ 2 ข้อมูลประวัติ อาชีพการงาน (ในส่วนเฉพาะ ผู้ต้องหา/จำเลย) อิทธิพลของผู้ต้องหา/จำเลย หลักฐานการข่มขู่คุกคาม ส่วนที่ 3...
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลการสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 18 recent views

  ความเห็นของเจ้าของสำนวนในการขออนุมัติ/ไม่อนุมัติ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลความเห็นของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 19 recent views

  ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ประกอบด้วย 1. ความเห็นให้คุ้มครองความปลอดภัย /งบประมาณที่ต้องใช้ วิธีการคุ้มครอง รวมถึงสถานที่คุ้มครองความปลอดภัย 2....
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • ข้อมูลผลการพิจารณาการขอคุ้มครองพยาน 9 recent views

  คำสั่งของผู้มีอำนาจ ประกอบด้วย 1. คำสั่งให้คุ้มครองความปลอดภัย งบประมาณที่ต้องใช้ (เฉพาะสถิติ) วิธีการคุ้มครอง รวมถึงสถานที่คุ้มครองความปลอดภัย 2....
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
 • แจ้งผลการพิจารณา 13 recent views

  1 แจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำร้องขอใช้มาตรการทั่วไป ในการคุ้มครองพยาน ได้รับการอนุมัติ (เฉพาะสถิติ) 2 แจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าคำร้องขอใช้มาตรการทั่วไป ในการคุ้มครองพยาน...
  สำนักงานคุ้มครองพยาน 28 ตุลาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).